Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2009-02-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Rikspolisstyrelsen
Rikspolischef Bengt Svenson med medarbetare informerar

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 29 januari 2009.

3. Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål jämte motioner.
-CB-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU4 bifogas.

4. Särskild utlänningskontroll (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens skrivelse 2008/09:89 2008 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU14 bifogas.

5. Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang jämte motioner.
-MLS-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU18 bifogas.

6. Hemlig teleavlyssning m.m. under år 2007
Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2008/09:79 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2007 jämte motion (JuU15).
-AB-

PM, skrivelse och motion bifogas.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrifter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 19 februari 2009 kl. 10.00.

Bilagor


Nordiska rådets rekommendationer 2008