Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2009-09-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:32

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 20 augusti 2009.

2. Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:192 Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta jämte motion (JuU29).
-CB-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU29 bifogas.

3. Förtursförklaring i domstol (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:213 Förtursförklaring i domstol jämte motion (JuU30).
-CB-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU30 bifogas.

4. Kommissionens meddelande om Stockholmsprogrammet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet KOM(2009)262 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst (JuU31).
-PFZ-

Utkast till utskottets utlåtande 2008/09:JuU31 bifogas.

5. Subsidiaritetskontroll (beslut)
Utskottet fortsätter behandlingen av kommissionens förslag till rådets rambeslut om rätt till tolkning och översättning i brottmål KOM(2009)338.
-SS-

Utkast till utskottets beslut bifogas.

Omedelbar justering.

6. Justitieutskottets ordförandemöte 11-12 oktober 2009
Information
-SS-

PM bifogas.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrifter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 10 september 2009 kl. 11.00.

Bilagor