Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2008-10-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Säkerhetspolisen
Generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare informerar.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 16 och den 21 oktober 2008. I protokollet för den 16 oktober finns yttranden till finansutskottet över tilläggsbudget och ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

3. Rambeslut om utevarodomar (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:20 Sveriges antagande av rambeslut om verkställande av utevarodomar.
-MLS-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU9 bifogas.

4. Rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövade påföljder (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:19 Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder.
-JS-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU10 bifogas.

5. Rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:18 Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister.
-MLS-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU11 bifogas.

6. Lissabonfördraget (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget jämte motioner i de delar som rör justitieutskottets beredningsområde.
-KS-

Utkast till utskottets yttrande 2008/09:JuU1y bifogas.

7. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från utrikesutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet och utbildningsutskottet över skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål och de motioner som väckts med anledning av skrivelsen samt över de motioner från de allmänna motionstiderna 2006, 2007 och 2008 som kommer att ingå i ärendet, allt i de delar de berör respektive beredningsområde.
-KS-

Skrivelsen och PM med samtliga motionsyrkanden bifogas.

Omedelbar justering.

8. Överlåtande av motion till annat utskott
Fråga om överlåtande av motion 2008/09:Ju444 yrkande 13 till socialutskottet.
-KS-

Utdrag av motionen bifogas.

Omedelbar justering.

9. EU-frågor

10. Inkomna skrifter

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 30 oktober 2008 kl. 10.00.

Bilagor


Arbetsplan 5