Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 15 april 2010.

2. Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen regeringens proposition 2009/10:85 Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet jämte motioner.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande JuU19 bifogas.

3. Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:119 Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott jämte motioner.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande JuU26 bifogas.

4. Kommissionens arbetsprogram 2010 (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2010 (CWP2010).
-KS-

Utkast till protokollsutdrag bifogas.

Omedelbar justering.

5. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. jämte motioner (JuU32).
-AB-

PM och motioner bifogas.

6. Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel
a) Fråga om att till konstitutionsutskottet överlämna propositionen såvitt avser förslag till ändring i 2 kap. 2 § brottsbalken jämte ikraftträdandebestämmelse till denna paragraf.
-CB-

Omedelbar justering.

b) Övertagande av motioner
Fråga om övertagande av motionerna 2009/10:Sf332 yrkande 28 av Bodil Ceballos m.fl (mp) och 2009/10:Ju384 yrkande 24 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) från socialförsäkringsutskottet.

Motionerna bifogas.

Omedelbar justering.

c) Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel (JuU33).
-CB-

PM, motionshäfte och yttrande från socialförsäkringsutskottet (SfU4y) bifogas.

7. Motioner från allmänna motionstiden 2009
Utskottet behandlar motioner från den allmänna motionstiden 2009 om köp av sexuella tjänster och andra sexualbrott som väckts under allmänna motionstiden 2009.
-KS-

PM och motioner bifogas.

8. Människohandel m.m. (subsidiaritetsprövning)
a) Fördragning av ärendet
Behandling av frågan om subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF.
-CB-

PM och dokument bifogas.

b) Inhämtande av information från regeringen
Behandling av fråga om inhämtande av information om regeringens bedömning av susidiaritetefrågan i förslaget.
-CB-

Omedelbar justering.

9. EU-frågor

10. Inkomna skrifter

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 22 april 2010 kl. 10.00.

Bilagor