Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 20 och den 22 april 2010.

2. Trafiknykterhetskontroller i hamnar (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:171 Trafiknykterhetskontroller i hamnar jämte motion.
-AB-

Utkast till utskottets betänkande JuU29 bifogas.

3. En ny fängelse- och häkteslagstiftning
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:135 En ny fängelse- och häkteslagstiftning jämte motion, 2009/10:RRS21 Riksrevisionens styrelses framställning om Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott samt motioner från allmänna motionstiden (JuU21).
-CB-

PM, framställning 2009/10:RRS21 och motioner bifogas.

4. Subsidiaritetsprövning
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF, KOM(2010)94 slutlig.
-PFZ-
PM och regeringens faktapromemoria bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 29 april 2010 kl. 10.00.

Bilagor