Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2009-10-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 22 och den 24 september 2009.

2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:1, del 1, utgiftsområde 4 samt motionerna 2009/10:Fi260-262 i berörda delar.
-HL-

PM, utdrag av propositionen och motionerna samt en sammanställning av yrkandena bifogas.

3. Hösttilläggsbudget
Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:2, utgiftsområde 4 i berörda delar.
-CB-

PM samt utdrag av propositionen bifogas.

4. Deltagande i IPU-konferens den 22 oktober 2009 (beslut)
-KS-

PM bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 15 oktober 2009 kl. 10.00.

Bilagor


Arbetsplan 2
Inbjudan till Riksbanken