Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-04 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Överläggning med regeringen
Överläggning enligt 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen angående
a) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF, KOM(2010) 94

b) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF, KOM(2010) 95

c) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, KOM(2010) 93

För underlag se det som skickades ut till sammanträdet den 29 april 2010. Vad gäller punkten a, se också konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU6y över subsidiaritetsfrågan (dagordningspunkt 7).

En återrapportering från RIF-rådet den 22 och den 23 april 2010 kommer också att lämnas.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll från den 29 april 2010.

3. Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av yttrande till civilutskottet över regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare jämte motion.
-KS-
Utkast till utskottets yttrande JuU5y bifogas.

4. Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel (justering)
a) Fråga om att till konstitutionsutskottet överlämna propositionen såvitt avser förslag till ändring i 2 kap. 2 § brottsbalken jämte ikraftträdande till nämnda paragraf.

Omedelbar justering.

b) Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel.
-CB-

Utkast till utskottets betänkande 2009/10:JuU33 bifogas.

5. Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:182 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor jämte motion (JuU23).
-LG-

PM och motion bifogas.

6. Barn under 15 år som misstänks för brott
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för brott jämte motion (JuU25).
-AB-

PM, motion och socialutskottets yttrande SoU2y bifogas.

7. Subsidiaritetsprövning
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF, KOM(2010)94 slutlig.
-PFZ-

PM och konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU6y bifogas.

8. EU-frågor

9. Inkomna skrifter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 6 maj 2010 kl. 10:00.

Bilagor