Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök av Rikskriminalpolisen
Biträdande rikskriminalchef Tommy Hydfors, chefen för kriminalpolisenheten Arne Andersson och kommissarien på IT-brottssektionen Anders Ahlqvist informerar.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll från den 6 maj 2010.
Protokoll bifogas.

3. Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor (justering)
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:182 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor jämte motion (JuU23)
-LG-
Utkast till utskottets betänkande 2009/10:JuU23 bifogas.

4. Inhämtande av yttrande från annat utskott (justering)
Utskottet behandlar frågan om inhämtande av yttrande från konstitutionsutskottet angående proposition 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för brott jämte motion 2009/10:Ju9 (s, v och mp) i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde.
-KS-, -AB-
Motion 2009/10:Ju9 (s, v och mp) bifogas.
Omedelbar justering.

5. Inhämtande av yttrande från annat utskott (justering)
Utskottet behandlar frågan om inhämtande av yttrande från konstitutionsutskottet, civilutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet och arbetsmarknadsutskottet över Europeiska kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010)171 som överlämnats till justitieutskottet för granskning jämlikt 10 kap. 5 § riksdagsordningen.
-PFZ-
Kommissionens meddelande Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010)171, har tidigare delats ut och bifogas elektroniskt.

6. Inhämtande av yttrande från annat utskott (justering)
Utskottet behandlar frågan om att bereda civilutskottet tillfälle att senast den 27 maj 2010 yttra sig över proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar jämte motion 2009/10:Ju15 (mp) i de delar som berör civilutskottets beredningsområde.
-MK-
Motion 2009/10:Ju15 (mp) bifogas.
Omedelbar justering.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Överläggning med regeringen (klockan 12.00)
Överläggning enligt 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen angående Europeiska kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010)171.
-PFZ-
Underlag från Justitiedepartementet bifogas.
Kommissionens handlingsplan, se ovan under punkt 5.

Bilagor