Justitieutskottets sammanträde Tisdag 2009-11-10 kl. 10:45

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7
Datum och tid: 10:45
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Den enskildes val av rättsligt biträde (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:232 Den enskildes val av rättsligt biträde.
-HL-

Utkast till utskottets betänkande JuU6 bifogas.

2. Immunitet och privilegier för Europol (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:13 Immunitet och privilegier för Europol.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande JuU8 bifogas.

3. Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:23 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande JuU9 bifogas.

4. Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet över prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet jämte motioner.
-MK-

Utkast till utskottets yttrande Ju2y bifogas.

5. Överlämnande av motionsyrkande till annat utskott
Fråga om överlämnande av motion 2009/10:Sf211 yrkande 53 till socialförsäkringsutskottet.
-CB-

Utdrag ur motionen bifogas.

Omedelbar justering.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 19 november 2009 kl. 10.00.

---
Besök på Riksbanken kl. 11.15-12.45.

Bilagor


Rättelse av tabell.
Program för Joint Parliamentary Meeting i Bryssel 16-17 november 2009.