Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2005-12-15 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 1 och 6 december 2005.

2. Yttrande till annat utskott
Behandling av yttrande till socialutskottet över proposition
2005/06:54 Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att
inhämta information i verksamhet för personskydd.
-MM-

Propositionen, motioner och PM bifogas.

3. Mottagande av motionsyrkanden
Fråga om mottagande av motion 2005/06:So3 yrkandena
11, 12 och 13 av Kenneth Johansson m.fl. (c).
-KS-

Motionen bifogas.

Omedelbar justering.

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 24 januari kl.10.30)

Bifogade handlingar

1. Anföranden från konferens i London den 24 november 2005

2. Arbetsplan

Bilagor