Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Terrorismbekämpning
Behandling av proposition 2005/06:111 Försvarsmaktens
stöd till polisen vid terrorismbekämpning jämte motioner.
-MM-

PM, motionshäfte och försvarsutskottets yttrande FöU3y
bifogas. Propositionen tidigare utdelad.

2. Snabbare handläggning av brottmål
Behandling av proposition 2005/06:119 Förlängning av
försöksverksamheten med snabbare handläggning av
brottmål.
-LF-

Propositionen och PM bifogas.

3. Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.
Behandling av proposition 2005/06:137 Ändringar i
säkerhetsskyddslagen jämte motion.
-PFZ-

Propositionen, PM och motion bifogas.

4. Ökad kontroll av vapen
Behandling av proposition 2005/06:113 Ökad kontroll av
vapen jämte motioner.
-TL-

Propositionen, PM och motionshäfte bifogas.

5. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från konstitu-
tionsutskottet över proposition 2005/06:178 Hemlig rumsav-
lyssning jämte de motioner som kan komma att väckas i
ärendet.
-MM-

Propositionen bifogas.

Omedelbar justering.

6. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från konstitu-
tionsutskottet över proposition 2005/06:177 Åtgärder för att
förhindra vissa särskilt allvarliga brott jämte de motioner som
kan komma att väckas i ärendet.
-LF-

Propositionen bifogas.

Omedelbar justering.

7. Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från försvars-
utskottet över proposition 2005/06:149 Kvalificerad skydds-
identitet jämte de motioner som kan komma att väckas i
ärendet.
-PFZ-

Propositionen bifogas.

Omedelbar justering.

8. Överlämnande av yrkanden till andra utskott
Fråga om överlämnande av motionsyrkande
a) 2005/06:Ju306 yrkande 8 av Maria Larsson m.fl. (kd) till
konstitutionsutskottet,
-MG-
b) 2004/05:Ju352 yrkande 2 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m),
2004/05:Ju483 yrkande 3 av Peter Althin m.fl. (kd),
2004/05:Ju486 yrkande 12 av Johan Pehrson m.fl. (fp),
2004/05:Ju500 yrkande 18 av Johan Pehrson m.fl. (fp),
2004/05:So609 yrkande 6 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)
och 2005/06:Ju459 yrkande 9 av Peter Althin m.fl. (kd)
till det sammansatta justitie- och socialutskottet.
-TL-

Motionerna bifogas.

Omedelbar justering.

9. Uppföljning och utvärdering
Rapport angående tillämpningen av lagen om terroristbrott.
-LF-

PM bifogas.

10. EU-frågor

11. Inkomna skrifter

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 20 april kl. 09.30).

Följande handlingar bifogas

1. Europaparlamentets resolution om strategier för förebyggande
av handel med kvinnor och barn som riskerar att utsättas för
sexuellt utnyttjande.
2. Rapport 2005 - Den nationella narkotikapolitiska samordnarens
slutrapport för verksamheten 2002-2005.Bilagor