Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-13 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 6 oktober 2005.

2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över
proposition 2005/06:1, del 1, utgiftsområde 4 samt
motionerna Fi240-243 i berörda delar.
-KS-

Utdrag ur propositionen och motionerna samt en samman-
ställning av yrkanden bifogas.

3. Tilläggsbudget
Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över
proposition 2005/06:1, del 1, utgiftsområde 4.
-KS-

Utdrag ur propositionen bifogas.

4. EU-frågor

5. Inkomna skrifter

6. Övriga frågor
a)
Besöket på Brottsförebyggande rådet den 9 november
b) Inbjudan från Statens institutionsstyrelse
c) Inbjudan till Sveriges Advokatsamfund den 9 februari 2006
d) Eventuellt domstolsbesök

7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (torsdagen den 20 oktober 2005 kl. 09.30).

Bilagor