Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Besök från Ekobrottsmyndigheten
Generaldirektören Gudrun Antemar och planeringsdirektören
Ulf Arvidsson informerar.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 20 april 2006.

3. Bötesbelopp
Behandling av proposition 2005/06:122 Bötesbelopp
jämte motioner.
-PFZ-

PM, motioner och trafikutskottets yttrande (TU5y) bifogas.
Propositionen tidigare utdelad.

4. Ett stärkt nämndemannainstitut
Behandling av proposition 2005/06:180 Ett stärkt
nämndemannainstitut jämte motion.
-LF-

Propositionen, PM och motion bifogas.

5. Provisoriska pass för barn
a) Behandling av proposition 2005/06:144 Utfärdande av
provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige.
-PFZ-

PM, motioner och socialutskottets yttrande (SoU4y) bifogas.
Propositionen tidigare utdelad.

b) Fråga om mottagande av följande motioner från
socialutskottet.
2004/05:So524 av Mariam Osman Sheritay (s),
2005/06:So288 yrkande 8 och 2005/06:So289 yrkandena 1-6
båda av Sten Tolgfors (m),
2005/06:So429 yrkandena 1-5 och 8-9 av Hillevi Engtsröm
(m),

2005/06:So447 av Ulf Nilsson m.fl. (fp),
2005/06:So695 yrkande 5 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)
-PFZ-

Motionerna bifogade under punkt a).

6. Förhandsavgöranden från EG-domstolen
Behandling av proposition 2005/06:157 Vissa frågor om
förhandsavgörande från EG-domstolen.
-MG-

Propositionen och PM bifogas.

7. En effektivare ordningsbotshantering
Behandling av proposition 2005/06:187 En effektivare
ordningsbotshantering.
-MM-

Propositionen och PM bifogas.

8. EU-frågor

9. Inkomna skrifter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 2 maj 2006 kl. 10.30).Bilagor