Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista

Justitieutskottet 2005/06:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 25 och 27 april 2006.

2. Bötesbelopp (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:122
Bötesbelopp jämte motioner.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande JuU25 bifogas.

3. En effektivare ordningsbotshantering (justering)
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:187 En
effektivare ordningsbotshantering.
-MM-

Utkast till utskottets betänkande JuU41 bifogas.

4. Provisoriska pass för barn
a) Fortsatt behandling av proposition 2005/06:144
Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt
resa till Sverige.
-PFZ-

Material tidigare utdelat.

b) Fråga om mottagande av följande motioner från
socialutskottet.
2004/05:So524 av Mariam Osman Sheritay (s),
2005/06:So288 yrkande 8 och 2005/06:So289 yrkandena 1-6
båda av Sten Tolgfors (m),
2005/06:So429 yrkandena 1-5 och 8-9 av Hillevi Engtsröm
(m),
2005/06:So447 av Ulf Nilsson m.fl. (fp),
2005/06:So695 yrkande 5 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)
-PFZ-

Motionerna tidigare utdelade.
Omedelbar justering.

5. Hemlig rumsavlyssning
a) Behandling av proposition 2005/06:178 Hemlig
rumsavlyssning jämte motioner.
-MM-

PM, motioner och konstitutionsutskottets
yttrande (KU5y) bifogas. Propositionen tidigare delad.

b) Fråga om att till konstitutionsutskottet överlämna
proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning såvitt
avser förslag till ändringar i 16 kap. 1§ sekretesslagen
(1980:100).

Omedelbar justering.

6. Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga
brott
Behandling av proposition 2005/06:177 Åtgärder för
att förhindra vissa särskilt allvarliga brott jämte motioner.
-LF-

PM, motioner och konstitutionsutskottets yttrande
(KU6y) bifogas. Propositionen tidigare delad.

7. Skyddsidentitet
a) Behandling av proposition 2005/06:149 Kvalificerad
skyddsidentitet jämte motioner.
-PFZ-

PM, motioner och försvarsutskottets protokollsutdrag
bifogas. Propositionen tidigare delad.

b) Fråga om att till konstitutionsutskottet överlämna
proposition 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet
såvitt avser förslag till ändringar i 16 kap. 1§ sekretesslagen
(1980:100).

Omedelbar justering.

8. Personsäkerhet
Fortsatt behandling av proposition 2005/06:138
Personsäkerhet jämte motioner.

Nu fråga om att till konstitutionsutskottet överlämna
proposition 2005/06:138 Personsäkerhet såvitt
avser förslag till ändringar i 16 kap. 1§ sekretesslagen
(1980:100).
-MG-

Material tidigare utdelat.

Omedelbar justering.

9. Auktorisation för bevakningsföretag
Behandling av proposition 2005/06:136 Auktorisation av
värdetransportverksamhet, m.m.
-TL-

Propositionen och PM bifogas.

10. EU-frågor

11. Inkomna skrifter

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde (tisdagen den 9 maj kl. 10.30).

Bilagor