Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-15 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista

Justitieutskottet 2007/08:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Tilläggsbudget för år 2008 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (justering)
Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över 2008 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget avseende utgiftsområde 4 Rättsväsendet.
-KS-

Utkast till utskottets yttrande JuU1y bifogas.

2. Rekrytering av domare (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2007/08:113 Rekrytering av domare jämte motion.
-LF-

Utkast till utskottets betänkande JuU21 bifogas.

3. Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:144 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (JuU24)
-PFZ-

PM och proposition bifogas.

4. Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott jämte motion (JuU27).
-MM-

PM, proposition och motion bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Besök på Ekobrottsmyndigheten tisdagen den 20 maj kl.11.00-13.30. (inkl. lunch)
Nästa sammanträde torsdagen den 22 maj 2008 kl. 10.00.

Bilagor