Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2008-09-18 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.
Utskottet behandlar regeringens proposition 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.
-PFZ-

PM, propositionen och motionen bifogas.

2. Ändring i rättegångsbalken
Fråga om utskottsinitiativ för att åtgärda lagteknisk brist i 49 kap. 13 § rättegångsbalken.
-MM-

PM och utdrag ur prop. 2004/05:131 bifogas.

3. Ärendeplanering hösten 2008
-KS-

Muntlig information.

4. Utskottets resultatuppföljning i budgetbetänkandet
-KS-

PM bifogas.

5. Utskottsresan Australien/Nya Zeeland
-SS-

Viss praktisk information.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
OBS!
Nästa sammanträde tisdagen den 23 september kl.11.00.

Bilagor