Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2009-08-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:31

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 9 och 11 juni 2009.

3. Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:192
Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta jämte motion (JuU29).
-CB-

PM, proposition och motion bifogas.

4. Förtursförklaring i domstol
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:213 Förtursförklaring i domstol jämte motion (JuU30).
-CB-

PM, proposition och motion bifogas.

5. Stockholmsprogrammet
Utskottet behandlar meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet KOM(2009)262. Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst (JuU31).
-PFZ-

PM, meddelande från kommissionen samt yttrande från socialförsäkringsutskottet bifogas. Konstitutionsutskottets yttrande översänds senast onsdagen den 19 augusti på morgonen.


6. Subsidiaritetskontroll (försök)
Utskottet behandlar kommissionens förslag till rådets rambeslut om rättssäkerhetsgarantier i brottmål.
-SS-

PM och förslaget till rambeslut bifogas.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrifter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 1 september 2009 kl. 11.00.

Bilagor


Arbetsplan 1 hösten 2009