Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2008-10-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar.

Underlag bifogas.

2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:1, del 1, utgiftsområde 4 samt motionerna 2008/09:Fi270-272 i berörda delar.
-CB-

PM, utdrag av propositionen och motionerna samt en sammanställning av yrkandena bifogas.

3. Tilläggsbudget
Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:2, utgiftsområde 4 samt motion 2008/09:Fi303 i berörda delar.
-CB-

PM samt utdrag av propositionen och motionen bifogas.

4. Yttrande till annat utskott
Behandling av fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget jämte motioner.
-KS-

PM, utrikesutskottets beslut med yrkandeförteckning, propositionen del 1 och 2 samt motioner bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 21 oktober 2008 kl. 11.00.


Bilagor