Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2008-10-30 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista

Justitieutskottet 2008/09:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU5 bifogas.

2. Dataskyddsrambeslutet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:16 Godkännande av Dataskyddsrambeslutet.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande 2008/09:JuU7 bifogas.

3. Inledning samt Utgiftsramen och anslagen
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009, utgiftsområde 4, volym 3 (JuU1).
-CB,SS-

PM, recit, anslagstabeller och motionshäfte bifogas.

4. Rådets beslut om inrättande av Europol
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:14 Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol).
-KS-

PM, motionen och konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU2y bifogas. Propositionen har tidigare delats med utskottet (utskicket till sammanträdet den 14 oktober 2008).

5. Överlåtande av motioner till annat utskott
Fråga om överlåtande av motion 2008/09:Ju284 yrkande 1 och motion 2008/09:Ju322 yrkande 2, båda till socialutskottet.
-KS-

Utdrag ur motionerna bifogas.

Omedelbar justering.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 11 november 2008 kl. 11.00.
Bilagor