Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-11 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 2 februari 2010.

2. Polisfrågor (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av motioner från allmänna motionstiderna 2007, 2008 och 2009.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande JuU13 bifogas.

3. Särskild utlänningskontroll (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens skrivelse 2009/10:62 2009 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
-PFZ-

Utkast till utskottets betänkande JuU17 bifogas.

4. Hemlig teleavlyssning, m.m. (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens skrivelse 2009/10:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2008.
-AB-

Utkast till utskottets betänkande JuU18 bifogas.

5. Subsidiaritetsprövning
Fråga om subsidiaritetsprövning av rådets initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål PE-CONS 1/10.
-PFZ-

PM och dokument bifogas.

6. Subsidiaritetsprövning
Fråga om subsidiaritetsprövning av rådets initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern PE-CONS 2/10.
-PFZ-

PM och dokument samt Regeringskansliets faktapromemoria 2009/10:FPM47 bifogas.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrifter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 16 februari 2010 kl. 11.00.

Bilagor