Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2009-09-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 10 september 2009.

2. Yttrande till annat utskott (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av yttrande till försvarsutskottet över regeringens proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning jämte motion.
-PFZ-

Utkast till utskottets yttrande 2009/10:JuU1y bifogas.

3. EU-frågor

4. Inkomna skrifter

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Justitieutskottets ordförandemöte med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU hålls den 11-12 oktober 2009.

Nästa sammanträde tisdagen den 13 oktober 2009 kl. 11.00.

Bilagor