Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-11 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Eva Lindström, projektledare Åsa von Sydow, projektmedarbetare Christina Sundelöf Kellner och programansvarig rättsväsendet Tina J Nilsson: föredragning av Riksrevisionens granskningsrapport Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott – Verkställighetsplanering och samverkan inför de intagnas frigivning (RiR 2009:27).
-KS-

Granskningsrapporten och Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen 2009/10:RRS21 bifogas.

2. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 9 mars 2010.

3. Subsidiaritetsprövning (justering)
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål PE-CONS 1/10.
-PFZ-

Protokollsutdrag bifogas.

Omedelbar justering.

4. Subsidiaritetsprövning (justering)
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om den europeiska skyddsordern PE-CONS 2/10.
-PFZ-

Protokollsutdrag bifogas.

Omedelbar justering.

5. SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:86 SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem (JuU20).
-SS-

PM och proposition bifogas.

6. Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:78 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism (JuU22).
-MK-

PM, motion och proposition bifogas.

7. Yttrande till annat utskott
Behandling av fråga om yttrande till försvarsutskottet över proposition 2009/10:87 Skyddslagen.
-KS-

Proposition samt PM bifogas.

8. EU-frågor

9. Inkomna skrifter

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 18 mars 2010 kl. 09.45. OBS! Tiden

Bilagor