Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-18 kl. 09:45

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23
Datum och tid: 09:45
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 11 mars 2010.

2. Skyddslagen (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av yttrande till försvarsutskottet över regeringens proposition 2009/10:87 Skyddslagen.
-KS-

Utkast till utskottets yttrande bifogas.

Omedelbar justering.

3. Subsidiaritetsprövning
a) Föredragning av ärendet
Behandling av Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), KOM(2010) 61 slutlig.
-PFZ-

PM och dokument bifogas.

b) Inhämtande av information från regeringen
Behandling av fråga om inhämtande av information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan i förslaget.
-PFZ-

Omedelbar justering.

c) Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från socialförsäkringsutskottet över förslaget i de delar som berör socialförsäkringsutskottets beredningsområde såvitt avser subsidiaritetsfrågan.
-PFZ-

Omedelbar justering.

4. Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism
Fortsatt behandling av regeringens proposition 2009/10:78 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism jämte motion (JuU22).
-MK-

PM bifogas. Propositionen och motionen sändes ut till sammanträdet den 11 mars 2010.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 6 april kl. 10.00 OBS! Tiden.

9. Beslut om närvaro
Beslut om att socialförsäkringsutskottets kansli får närvara vid dagens sammanträde under punkten 10.

10. Information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan i förslag till lagstiftningsakt
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare redogör för regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan i Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), KOM(2010) 61 slutlig.Bilagor