Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-08 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 18 mars 2010.

2. SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:86 SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem.
-SS-

Utkast till utskottets betänkande JuU20 bifogas.

3. Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:78 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism jämte motion.

Europarådets konvention om förebyggande av terrorism i dess engelska lydelse och en översättning till svenska kommer att biläggas till betänkandet (bilaga 3). Av tekniska skäl har detta ännu inte gjorts. Texterna finns som bilaga 1 och 2 till propositionen.

-MK-

Utkast till utskottets betänkande JuU22 bifogas.

4. Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:85 Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet jämte motioner (JuU19).
-PFZ-

PM och motioner bifogas.

5. Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:119 Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott jämte motioner (JuU26).
-PFZ-

PM och motioner bifogas.

6. Tolkning och översättning (subsidiaritetsprövning)
Behandling av frågan om subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål, KOM (2010)82 slutlig.
-PFZ-

PM och dokument bifogas.

7. Inrättandet av en IT-byrå (subsidiaritetprövning)
a) Fördragning av ärendet
Behandling av frågan om subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, KOM (2010)93 slutlig.
-SS-

PM och dokument bifogas.

b) Inhämtande av information från regeringen
Behandling av fråga om inhämtande av information om regeringens bedömning av susidiaritetefrågan i förslaget.
-SS-

Omedelbar justering.

8. Direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (subsidiaritetsprövning)
a) Föredragning av ärendet
Behandling av frågan om subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF, KOM (2010)94 slutlig.
-PFZ-

PM och dokument bifogas.

b) Inhämtande av information från regeringen
Behandling av fråga om inhämtande av information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan i förslaget.
-PFZ-

Omedelbar justering.

c) Inhämtande av yttrande från annat utskott
Behandling av fråga om att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över förslaget i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde såvitt avser subsidiaritetsfrågan.
-PFZ-

Omedelbar justering.

9. Inhämtande av yttranden från andra utskott
a) Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från socialutskottet över proposition 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för brott jämte de motioner som kan komma att väckas i ärendet, allt i de delar som rör socialutskottets beredningsområde.
-AB-

Eventuella motioner kommer att delas vid sammanträdet. Motionstiden går ut onsdagen den 7 april.

Omedelbar justering.

b) Behandling av fråga om inhämtande av yttrande från socialförsäkringsutskottet över proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel jämte de motioner som kan komma att väckas i ärendet, allt i de delar som rör socialförsäkringsutsottets beredningsområde.
-CB-

Eventuella motioner kommer att delas vid sammanträdet. Motionstiden går ut onsdagen den 7 april.

Omedelbar justering.

10. EU-frågor

11. Inkomna skrifter

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 13 april 2010 kl. 11.00.

Bilagor