Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-15 kl. 08:30

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 8 och den 13 april 2010.

2. Tolkning och översättning (subsidiaritetsprövning)
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till tolkning och översättning i brottmål, KOM (2010)82 slutlig.
-PFZ-

Förslag till protokollsutdrag bifogas.

Omedelbar justering.

3. Trafiknykterhetskontroller i hamnar
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:171 Trafiknykterhetskontroller i hamnar jämte motion (JuU29).
-AB-

PM och motion bifogas.

4. Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:177 Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet (JuU30).
-SS-

PM bifogas.

5. Frontex (subsidiaritetsprövning)
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), KOM(2010)61 slutlig.
-PFZ-

Regeringskansliets faktapromemoria 2009/10:FPM60 och socialförsäkringsutskottets yttrande bifogas.

6. Kommissionens arbetsprogram 2010
Behandling av fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2010 (CWP 2010).
-KS-

PM, arbetsprogram med bilagor samt läsanvisningar bifogas.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrifter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 20 april 2010 kl. 11.00.

Kl. 09.00

11. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte
Departementsrådet Mikael Tollerz med medarbetare informerar inför RIF-rådsmötet den 22-23 april 2010.

Bilagor