Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Subsidiaritetsprövning (justering)
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), KOM (2010)61 slutlig.
-PFZ-

Förslag till beslut i protokoll bifogas.

Omedelbar justering.

2. Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:191 Ändrade gallringsregler i belastningsregistret för uppgifter om unga lagöverträdare (JuU28).
-LG-

PM bifogas.

3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2009
Utskottet behandlar fråga om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2009 (JuU6y).
-SS-

PM samt utdrag ur skrivelsen bifogas.

4. Subsidiaritetsprövning
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, KOM (2010) 93 slutlig.
-SS-

PM bifogas.

5. EU-frågor

6. Inkomna skrifter

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 27 april 2010 kl. 11.00.

Bilagor