Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 27 april 2010.

2. Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:177 Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet.
-SS-
Utkast till utskottets betänkande JuU30 bifogas.

3. Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av yttrande till civilutskottet över regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare jämte motion.
-KS-
Utkast till utskottets yttrande JuU5y bifogas.

4. Berättelse om verksamheten i EU 2009 (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i EU 2009.
-SS-
Förslag till beslut i protokoll bifogas.
Omedelbar justering.

5. Subsidiaritetsprövning (justering)
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, KOM(2010) 93.
-SS-
Förslag till beslut i protokoll bifogas.
Omedelbar justering.

6. Riksrevisionens styrelses framställning om Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott (2009/10:RRS21)
Utskottet fortsätter behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning om Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott, 2009/10:RRS21.
-CB-

7. Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i EU
Behandling av fråga om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska Unionens ministerråd andra halvåret 2009 (JuU7y).
-SS-
PM, motion och utdrag ur skrivelsen bifogas.

8. Fråga om överläggning med regeringen
Fråga om att påkalla överläggning med regeringen angående
a) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF, KOM(2010) 94 slutlig.

b) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF, KOM(2010) 95 slutlig.

c) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… om inrättande av en byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, KOM(2010) 93.
-SS-

PM och underlag bifogas.
Omedelbar justering.

9. EU-frågor

10. Inkomna skrifter

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 4 maj 2010 kl. 10:00.
OBS! Tiden!


Bilagor


Arbetsplan 4