Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll från den 4 maj 2010.
Protokoll bifogas.

2. Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel
(justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel.
-CB-
Missiv och ett utkast till utskottets betänkande 2009/10:JuU33 bifogas.

3. Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:191 Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare (JuU28).
-LG-
Utkast till betänkande bifogas.

4. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. jämte motioner (JuU32).
-AB-
Utkast till betänkande bifogas.

5. Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i EU (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2009/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009.
-SS-
Förslag till beslut i protokoll bifogas.
Omedelbar justering.

6. Subsidiaritetsprövning (justering)
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF, KOM(2010) 94 slutlig.
-PFZ-
Förslag till beslut i protokoll bifogas.
Omedelbar justering.

7. Yttrande till annat utskott (justering)
a) Behandling av frågan om yttrande till finansutskottet över regeringens proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010.
-CB-
PM och utdrag ur propositionen bifogas.
Omedelbar justering.

b) Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100).
-CB-
PM, utdrag ur propositionen samt utdrag ur motion bifogas.
Omedelbar justering.

c) Behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över 2010 års ekonomiska vårproposition; fråga om indelning i utgiftsområden (prop. 2009/10:100).
-CB-
PM och utdrag ur propositionen bifogas.
Omedelbar justering.

d) Behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009.
-CB-
PM och utdrag ur skrivelsen bifogas.
Omedelbar justering.

8. Utnämning av ordinarie domare
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:181 Utnämning av ordinarie domare (JuU24).
-AB-
PM bifogas.

9. Mark- och miljödomstolar
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar, nu fråga om lagteknisk samordning (JuU27).
-AB-
PM bifogas.

10. Subsidiaritetsprövning
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF, KOM(2010) 95.
-CB-
PM bifogas.

11. Fråga om överläggning med regeringen
Fråga om att påkalla överläggning med regeringen angående Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010) 171.
PM bifogas.
Omedelbar justering.

12. EU-frågor

13. Inkomna skrivelser

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 18 maj 2010 kl. 11.00.

Bilagor