Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Protokoll från sammanträdet den 18 maj 2010.
Protokoll bifogas.

2. En ny fängelse- och häkteslagstiftning (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:135 En ny fängelse- och häkteslagstiftning jämte motion, Riksrevisionens styrelses framställning om Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott 2009/10:RRS21 samt motioner från allmänna motionstiden (JuU21).
-CB-
Utkast till utskottets betänkande 2009/10:JuU21 bifogas.

3. Yttrande till annat utskott (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av yttrande till finansutskottet över 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100) (JuU6y).
-CB-
Utkast till utskottets yttrande 2009/10:JuU6y bifogas.

4. Subsidiaritetsprövning (justering)
Utskottet fortsätter subsidiaritetsprövningen av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF, KOM(2010) 95.
-CB-
Förslag till beslut i protokoll bifogas.
Omedelbar justering.

5. Mark- och miljödomstolar (justering)
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar, nu fråga om lagteknisk samordning.
-MK, AB-
PM bifogas.
Omedelbar justering.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 27 maj 2010 kl. 10.00.

Bilagor