Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:36

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:36
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Protokoll från sammanträdet den 27 maj 2010.
Protokoll bifogas.

2. Mark- och miljödomstolar (justering)
Utskottet forsätter behandlingen av regeringens proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar jämte motion (JuU27). Fråga också om att till civilutskottet överlämna propositionen såvitt avser förslag till
a) lag om mark- och miljödomstolar, 1 kap. 3 §, 3 kap.
1 § och 5 kap. 2 §,
b) lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska
käranden att ställa säkerhet för rättegångskostnader,
c) lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:000) och
d) lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i
fastighetsbildningslagen (1970:988).
Omedelbar justering av beslut om överlämnande.
-MK-
Utkast till utskottets betänkande 2009/10:JuU27 bifogas.

3. Rättelse i brottsbalken (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av initiativet till en rättelse i brottsbalken (JuU34).
-KS-
Utkast till betänkande 2009/10:JuU34 bifogas.

4. Ändring i brottsbalken (justering)
Utskottet behandlar frågan om att ta initiativ till en ändring i
36 kap. 1 b § brottsbalken (JuU35).
-KS-
PM bifogas. Förslag till betänkande JuU35 delas vid sammanträdet.5. Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet
Utskottet behandlar Europeiska kommissionens meddelande Att förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna. Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010) 171 (JuU31).
-PFZ-
Meddelandet, PM, Fakta PM, rapport från RIF-rådet den 23 april 2010 samt yttranden från konstitutionsutskottet, utrikesutskottet och försvarsutskottet bifogas.

6. Hanteringen av EU-relaterade ärenden under sommaren
-KS-
PM bifogas.

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 15 juni kl. 11.00.

Bilagor