Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2010-09-30 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:39
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Fråga om överläggning med regeringen angående förslag till förhandlingsdirektiv samt förslag om bemyndigande av kommissionen att inleda förhandlingar om ett dataskyddsavtal mellan EU och USA
PM och fakta-pm bifogas.

Omedelbar justering.

2. Överläggning med regeringen
Överläggning enligt 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen om ovanstående fråga.

3. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8 oktober
Underlag skickas ut den 28 september.

4. Subsidiaritetsprövning (justering)
Subsidiaritetsprövning av Initiativ till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området, 9288/10.
-AB-

PM, fakta-pm och rådsdokument bifogas.

5. Meddelande om användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser (beslut)
Utskottet behandlar fråga om inhämtande av yttrande från konstitutionsutskottet, försvarsutskottet och trafikutskottet över kommissionens meddelande om användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser, KOM(2010) 311.
-LG-

PM och kommissionens meddelande bifogas.

6. EU-frågor

7. Inkomna skrifter

8. Övriga frågor

9. Uppdrag att justera protokoll
Beslut om att ge ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.

Bilagor