Justitieutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-05 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista

Justitieutskottet 2009/10:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering
Utskottets protokoll för den 15 och den 20 oktober 2009.

2. Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:218 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen jämte motioner.
-AB-

Utkast till utskottets betänkande JuU3 bifogas.

3. Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:226 Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning.
-HL-

Utkast till utskottets betänkande JuU4 bifogas.

4. Förfarandet när ett beslag har hävts (justering)
Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:227 Förfarandet när ett beslag har hävts.
-MK-

Utkast till utskottets betänkande JuU5 bifogas.

5. Inledning samt Utgiftsramen och anslagen
Utskottet behandlar regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 4, volym 3 (JuU1).
-CB-

PM, recit, anslagstabeller och motionshäfte bifogas.

6. Immunitet för stater och deras egendom
Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:204 Immunitet för stater och deras egendom (JuU2).
-MK-

PM och proposition bifogas.

7. Behov av ändringar i brottsbalken om Lissabonfördraget träder i kraft
-KS-

PM bifogas.

8. Fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet över prop. 2009/10:31 genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet
-MK-

Propositionen, motioner, PM och utkast till yttrande bifogas.

9. Överlämnande av motionyrkande till annat utskott
Fråga om överlämnande av motion 2009/10:Ju427 yrkande 23 till socialutskottet.
-AB-

Utdrag ur motionen bifogas.

10. Överlämnande av motioner till annat utskott
Fråga om överlämnande av motion 2007/08:Ju358 och motion 2008/09:Ju390 till trafikutskottet.
-AB-

Motionerna bifogas.

11. EU-frågor

12. Inkomna skrifter

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde tisdagen den 10 november 2009 kl. 10.00. Besök på Riksbanken kl. 11.15-12.45. En enklare lunchbuffé kommer att serveras i samband med besöket.

Bilagor


Utredningar m.m. inom justitieutskottets beredningsområde
Europaparlamentets resolution om morden på människorättsaktivister i Ryssland
Europaparlamentets resolution om det planerade internationella avtalet om att låta Förenta staternas finansdepartement få tillgång till betalningsuppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism.