Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-05-10 kl. 08:00

Torsdag 2012-05-10 kl. 08:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2011/12:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37
Datum och tid: 2012-05-10 08:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark - ärende 3
Beredning
Föredragande: LW

4. Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen - ärende 18
Beredning
Föredragande: LW

5. Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation - ärendena 2 och 15
Beredning
Föredragande: KD och MG

6. Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom Försvarsmakten - ärende 6
Beredning
Föredragande: KD

7. Regeringens styrning av bl.a. Vattenfall i fråga om ersättning till vissa ledande befattningshavare - ärendena 4 och 5
Beredning
Föredragande: JJ

8. Fråga om regeringen brustit i samråd med riksdagens EU-nämnd rörande Portugals ansökan om krislån från Europeiska unionen - ärende 8
Beredning
Föredragande: ACB

9. Justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund - ärende 12
Beredning
Föredragande: ACB

10. Fråga om chefen för Socialdepartementet fullgjort sitt arbetsgivaransvar - ärende 20
Beredning
Föredragande: ACB

11. Regeringens användning av hemsida i samband med vissa intervjuer av statsministern - ärende 1
Beredning
Föredragande: TL

12. Arbetsmarknadsministerns uttalande och agerande i en viss EU-fråga - ärende 7
Beredning
Föredragande: TL

13. Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring - ärende 13
Beredning
Föredragande: TL

14. Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll - ärende 16
Beredning
Föredragande: TL

15. Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB - ärende 19
Beredning
Föredragande: TL

16. Energiministerns agerande i samband med säkerhetsstopp i kärnreaktorer - ärende 11
Beredning
Föredragande: MG

17. Dåvarande försvarsministerns styrning av Försvarsmakten - ärende 10
Beredning
Föredragande: KÖ

18. F.d. statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare - ärende 14
Beredning
Föredragande: KÖ

19. Regeringens agerande i fråga om den amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige - ärendena 13 och 14 2010/11
Beredning
Föredragande: KÖ

Lokal: Skandiasalen, N3-04

20. Kl. 11.00
Offentlig utfrågning med riksgäldsdirektör Bo Lundgren
Granskningsärende 19 Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB

Bilagor


1. Protokoll, även tidigare utsända protokoll
2. Granskningsanmälan, utskrift av utfrågningen med
statsministern delas under onsd.
3-5. Recit
6. Tidigare utsänd recit
7. Tidigare utsänt utkast
8-11. Recit
12. Utkast
13. Tidigare utsänt utkast
14. Tidigare utsänd recit
15. Inkomna handlingar från RK
16. Utkast
17. Recit, utskrift av utfrågningen med Sten Tolgfors,
skrivelse från f.d. GD vid Försvarmakten delas onsd.
18. Recit