Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:42 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:42
Datum och tid: 2013-05-14 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. a) Information om en skrivelse från kommissionen
gällande offentlighetsprincipen och det europeiska
medborgarinitiativet
Information
Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid
Justitiedepartementet kommer kl. 11.00

b) Information om ett förslag från några medlemsstater
om initiativ om demokrati, grundläggande värden
och rättsstatens principer
Information
Statssekreterare Oscar Wåglund-Söderström m.fl.
vid Statsrådsberedningen kommer kl. 11.30

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Indelning i utgiftsområden (KU25)
Beredning
Prop. 2012/13:100 jämte motioner
Föredragande: ACB

6. Årsredovisning för staten 2012
Fråga om yttrande till FiU
Beredning
Skr. 2012/13:101
Föredragande: ACB

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. a) KansliPM
b) KansliPM
2. Protokoll
3. Förteckning över inkomna skrivelser
4. Förteckning över EU-dokument, missiv samt KOM(2013) 231 final
5. Utkast, utdrag ur propositionen och följdmotion
6. KansliPM, utdrag ur skrivelse
7. Se särskild föredragningslista