Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:44 Torsdag 2013-05-23 kl. 09:00

Torsdag 2013-05-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:44
Datum och tid: 2013-05-23 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Information om en sekretess om
internationella förhållanden
Information
Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid
Justitiedepartementet kommer kl. 09.00

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Indelning i utgiftsområden (KU25)
Fortsatt beredning
Prop. 2012/13:100 jämte motion
Föredragande: ACB

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

Bilagor


1. Utdrag ur remitterat utkast till lagrådsremiss (s. 1 och 5-6 i utkastet)
2. Protokoll
4. Svarskrivelse från Justitiedepartementet
5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista