Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:49 Tisdag 2013-06-18 kl. 08:15

Tisdag 2013-06-18 kl. 08:15

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:49
Datum och tid: 2013-06-18 08:15
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kommunal medfinansiering av statlig
sjöfartsinfrastruktur (2013/14:KU2)
Fråga om att bereda TU tillfälle till att yttra sig.
Beslut, omedelbar justering
Beredning
Prop. 153 och motioner
Föredragande: KD

5. Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder
för människors hälsa
Fråga om beslut om yttrande till UbU.
Omedelbar justering
Prop. 163 jämte motioner
Föredragande: JJ

6. Omställningsstöd för riksdagsledamöter
Fråga om att inhämta yttrande från Lagrådet.
Beslut, omedelbar justering
Framtställning 2012/13:RS7
Föredragande: KS

7. Utlämnande av allmänna handlingar
Föredragande: KÖ och JJ

8. Utskottsresa
Föredragande: KS

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor


Bilagor


1. Protokoll
2 Förteckning över inkomna skrivelser
4. KansliPM
5. - KansliPM
- Motioner 2012/13:Ub21 och 2012/13:Ub22
- Remisssvar Datainspektionen
- Prop. 2012/13:163
6. Framställning 2012/13:RS7
9. Se särskild föredragningslista