Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:51 Torsdag 2013-09-12 kl. 09:00

Torsdag 2013-09-12 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:51


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:51
Datum och tid: 2013-09-12 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Anmälningar

2. EU-bevakning

3. Fråga om överläggningar
Beslut (se nedan punkterna 7-8)
Föredragande: TL

4 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder
för människors hälsa (KU2y)
Fortsatt beredning
Prop. 163 jämte motioner
Föredragande: JJ

5. Omställningsstöd för riksdagsledamöter (KU3)
Beredning
Framst. RS7 jämte motioner
Föredragande: CB

6. EU-förslag till förordning om anpassning till artikel 290 i
EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver
tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
Subsidiaritetsprövning
KOM(2013) 451
Beredning
Föredragande: TL

7. Rådsslutsatserna om utvärderingen av FRA
(EU:s myndighet för grundläggande rättigheter)
Överläggning
Statsrådet Erik Ullenhag m.fl.vid
Arbetsmarknadsdepartementet kommer kl. 10.00

8. Rådsrekommendationen om romers inkludering
Överläggning
Statsrådet Erik Ullenhag m.fl. vid Arbetsmarknadsdepartementet

9. Övriga frågor

Bilagor


1 Förteckning över inkomna skrivelser
2. Förteckning över EU-dokument
4. KansliPM
5 Utkast samt Lagrådets yttrande
6. Tidigare utskickat material (e-post under sommaren)
bifogas utskicket
- KansliPM
- Regeringens PM med subsidiaritetsbedömning
- Regeringens faktaPM
7-8. PM från Arbetsmarknadsdepartementet sänds med e-post
måndagen 9 september