Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:52 Tisdag 2013-09-17 kl. 09:00

Tisdag 2013-09-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:52


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:52
Datum och tid: 2013-09-17 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4 Omställningsstöd för riksdagsledamöter (KU3)
Fortsatt beredning
Framst. 2012/13:RS7 jämte motioner
Föredragande: CB

5. EU-förslag till förordning om anpassning till artikel 290 i
EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver
tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
Subsidiaritetsprövning
KOM(2013) 451
Beslut
Föredragande: TL


6. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
4. Utkast
5 Utkast till beslut