Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:38 Torsdag 2014-03-27 kl. 09:00

Torsdag 2014-03-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:38
Datum och tid: 2014-03-27 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Förslag till förordning om Europeiska politiska partier
(EUPP) och stiftelser (EUPF) m.m.
Information
Statssekreteraren Oscar Wåglund-Söderström m.fl. vid
Statsrådsberedningen kommer kl. 09.00

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Etermediefrågor (KU28)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: IS

5. Trossamfund m.m. (KU27)
Beredning
Motioner
Föredragande: IS

6. Integritets- och sekretessfrågor (KU25)
Beredning
Motioner
Föredragande: JJ

7. Förstärkt skydd mot främmande makts
underrättelseverksamhet (KU29)

Beredning
Prop. 2013/14:51 och motion och
justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU4y
Föredragande: KÖ

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Promemorior från RK
2. Protokoll
3. Inbjudan till kvällsseminarium om Venedigkommissionen
4-5. Utkast
6. Utkast, PM översyn OSL och Kartläggning ändringar OSL
7. Utkast och yttrande 2013/14:JuU4y
8. Se särskild föredragningslista