Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:41 Tisdag 2014-04-08 kl. 10:00

Tisdag 2014-04-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:41
Datum och tid: 2014-04-08 10:00
Plats: SKANDIASALEN N3-04

1. Granskning av regeringen

2. EU-förslag till direktiv om skydd av företagshemligheter
KOM(2013) 813
Överläggning
Statssekreteraren Magnus G Graner m.fl. vid
Justitiedepartementet kommer kl. 12.00
Föredragande: KÖ

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. En utvecklad budgetprocess (KU47)
Beredning
Fråga om att bereda andra utskott tillfälle till yttrande
Prop. 2013/14:173 och motion
Föredragande: ACB

7. Offentlig förvaltning (KU26)
Justering
Motioner
Föredragande: TL

8. Etermediefrågor (KU28)
Justering
Motioner
Föredragande: IS

9. Kommittéberättelse 2014 (KU36)
Justering
Skr. 2013/14:103
Föredragande: TL och CJ

10. Lag om beslut i särskilda regeringsärenden (KU38)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:179
Föredragande: TL

11. Förstärkt skydd mot främmande makts
underrättelseverksamhet (KU29)

Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:51 motion och
justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU4y
Föredragande: KÖ

12. Tidningen Riksdag & Departement (KU33)
Fortsatt beredning
Framst. 2013/14:RS1 och motioner
Föredragande: ACB

13. Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs
och Jämtlands län (KU37)

Beredning
Prop. 2013/14:122
Föredragande: LW

14. Ändring av statistiksekretessen (KU39)
Beredning
Prop. 2013/14:162
Föredragande: JJ

15. Granskning av regeringen

16. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Promemorior från RK
3. Protokoll
5. Förteckning över EU-dokument
7-9. Förslag
10-14. Utkast
15. Se särskild föredragningslista