Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:46 Tisdag 2014-05-06 kl. 09:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:46
Datum och tid: 2014-05-06 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Översyn av riksdagsordningen (KU46)
Fortsatt beredning
Framst. 2013/14:RS3 och motioner
Föredragande: JJ och HH

5. En utvecklad budgetprocess (KU47)
Beredning
Prop. 2013/14:173 och motion
Föredragande: ACB

6. Granskning av kommissionsrapporter om
subsidiaritet och proportionalitet m.m. (KU45)
Föredragande: TL

7. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på
bygglov
(KU6y)
Fortsatt beredning av yttrande till CU
Prop. 2013/14:127 och motioner
Föredragande: TL

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
3. Förteckning över EU-dokument
4. Utkast, Lagrådets yttrande, FiU:s yttrande,
motioner och kansliPM
5-7. Utkast
8. Se särskild föredragningslista