Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:47 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:00

Torsdag 2014-05-08 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:47
Datum och tid: 2014-05-08 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Subsidiaritet och stärkt demokratiskt legitimitet för EU
Överläggning
Statsrådet Birgitta Ohlsson m.fl. vid Statsrådsberedningen
Kommer kl. 10.00

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Privata utförare av kommunal verksamhet (KU41)
Justering
Prop. 2013/14:118
Föredragande: LW

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelse till regeringen m.m. (KU21)
Forsatt beredning
Skr. 2013/14:75 och motion samt redog. 2013/14:RS6
Föredragande: TL och CJ

6. Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur
(KU40)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:136
Föredragande: KD

7. Årsredovisning för staten 2013
Fråga om yttrande till FiU. Beslut
Skr. 2013/14:101
Föredragande: ACB

8. Statsråds medverkan vid konstitutionsutskottets granskning
Uppföljning och utvärdering
Föredragande: HH

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. Promemoria från Regeringskansliet
2. Protokoll
4. Förslag
5-6. Utkast
7. KansliPM och utdrag ur skrivelse
8. KansliPM delas senare
9. Se särskild föredragningslista