Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:49 Tisdag 2014-05-27 kl. 08:30

Tisdag 2014-05-27 kl. 08:30

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2013/14:49


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:49
Datum och tid: 2014-05-27 08:30
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kommunal medfinansiering av viss
forskningsinfrastruktur (KU40)

Justering
Prop. 2013/14:136
Föredragande: KD

5. Indelning i utgiftsområden (KU44)
Justering
Prop. 2013/14:100
Föredragande: ACB

6. Granskning av kommissionsrapporter om
subsidiaritet och proportionalitet m.m. (KU45)
Justering
KOM(2013) 565 och 566
Föredragande: TL

7. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser (KU21)
Forsatt beredning
Skr. 2013/14:75 och motion samt redog. 2013/14:RS6
Föredragande: TL

8. En politik för levande demokrati (KU34)
Fortsatt beredning
Skr. 2013/14:61 och motioner
Föredragande: KD

9. Olovlig hantering av avkodningsutrustning (KU42)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:123 och motion
Föredragande: KÖ

10. Översyn av riksdagsordningen och
en utvecklad budgetprocess (KU46)
Fortsatt beredning
Framst. 2013/14:RS3 och motioner samt
Prop. 2013/14:173 och motion
Föredragande: JJ och ACB

11. Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder (KU43)
Fortsatt beredning
Redog. 2013/14:VPN1
Redog. 2013/14:ÖN1
Redog. 2013/14:RAR1
Redog. 2013/14:SN1
Redog. 2013/14:NL1
Redog. 2013/14:PN1
Redog. 2013/14:RAN1
Föredragande: CR

12. Granskning av regeringen

13. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Förteckning över inkomna skrivelser
4-6. Förslag
7. Utkast
8. Utkast, PM och informationsmaterial
9-11. Utkast
12. Se särskild föredragningslista