Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:47 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2014/15:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:47
Datum och tid: 2015-06-09 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. EU-frågor
Justitiedepartementet
Information
Grundlagsaspekter i ärendet om inrättande av
Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO)

Kulturdepartementet
Information
Statsrådet Alice Bah Kuhnke m.fl.
Kommissionens rapport om tillämpningen 2014 av
EU:s stadga om det grundläggande rättigheterna och
årsrapporten från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Brysselresa

6. Inrikes studieresa

7. Granskning av regeringen

8. Bemyndigande rörande eventuella subsidiaritetsärenden

9. Bemyndigande att underteckna dagens protokoll

10. Övriga frågor

Bilagor


1. PM från Justitiedepartementet och PM från Kulturdepartementet
2. Protokoll
3. Inkomna skrivelser
- Rapport från utskottets hearing om journalisters och
medieredaktioners säkerhet och arbetsförutsättningar
(delas på sammanträdet)
4. KansliPM
5. Reseberättelse
7. Se särskild föredragningslista