Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:1 Torsdag 2015-09-17 kl. 09:00

Torsdag 2015-09-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1
Datum och tid: 2015-09-17 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Anmälningar

2. EU-bevakning

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)

Beredning
Föredragande: KÖ

4. Fortsatt giltighet av lagen om vissa register
för forskning om vad arv och miljö betyder
för människors hälsa (KU2y)

Beslut och ev.beredning
Prop. 2014/15:121
Föredragande: CB

5. Granskning av regeringen

6. Övriga frågor

Bilagor


1. Inkomna skrivelser
- Sammanträdestider
2. KansliPM
3. KansliPM
4. KansliPM och utkast
5. Se särskild föredragningslista