Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:56 Torsdag 2016-06-16 kl. 09:00

Torsdag 2016-06-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:56


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:56
Datum och tid: 2016-06-16 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Översyn av bestämmelse om tystnadsplikt
Redovisning av uppdrag
Bertil Wennberg

2. Jubileum med anledning av demokratins införande i Sverige
Information från RDF
Kanslichef Eva Östlund m.fl.

3. Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupper,
framst. 2015/16:RS7
Information från RDF
Enhetschef Anders Norin

4. Justering av protokoll

5. Anmälningar

6. Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och
registrering av vissa skulder m.m., framst. 2015/16:RS6
Fråga om att inhämta yttrande från Lagrådet
Beslut
Föredragande: AW

7. Gemensam ram för att motverka hybridhot
Fråga om yttrande till försvarsutskottet
JOIN(2016) 18
Föredragande: KD

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1-3. KansliPM
4. Protokoll
5. - Inkomna skrivelser
- KansliPM
6. KansliPM
7. KansliPM, JOIN(2016) 18 och faktapromemoria 2015/16:FPM80
8. Se särskild föredragningslista