Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-01-12 kl. 09:00

Torsdag 2017-01-12 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-01-12 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. En rymdstrategi för Europa
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Meddelande KOM(2016) 705 en rymdstrategi för Europa
Föredragande: LW

4. Riksrevisionens rapport om nationella samordnare
som statligt styrmedel (KU13)
Beredning
Skr. 2016/17:23 och motion
Föredragande: ACB

5. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Fortsatt beredning
Redog. 2016/17:JO1 och motion
Föredragande: JG

6. En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter
i Sverige (KU6)
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:29 och motioner
Föredragande: HH

7. Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (KU7)
Beredning
Prop. 2016/17:31
Föredragande: KÖ

8. Kommissionens arbetsprogram för 2017 (KU3y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

9. Utskottsresa till Frankrike
Information och beslut
Föredragande: JG

10. Granskning av regeringen

11. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. - Inkomna skrivelser
- Preliminär ärendeplan
3. KansliPM och KOM(2016) 705
4-5. Utkast
6. Tidigare utsänt material
7-8. Utkast
9. KansliPM
10. Se särskild föredragningslista