Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-29 kl. 09:00

Torsdag 2016-09-29 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-29 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Gemensam ram för att motverka hybridhot (KU2y)
Fråga om yttrande till försvarsutskottet
Fortsatt beredning
JOIN(2016) 18
Föredragande: KÖ

5. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fråga om att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig. Beslut
Prop. 2016/17:1 och ev. motioner
Redog. 2015/16:RS1
Föredragande: ACB

6. Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län (KU2)
Beredning
Prop. 2015/16:176
Föredragande: LW

7. Översyn av Riksrevisionen
Fortsatt överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: HH

8. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande mänskliga
rättigheter (FRA)
Överläggning
KOM(2016) 442
Kultur- och demokratiministern kommer kl. 10:15

9. Rådsslutsatser om påskyndande av processen för romsk
inkludering
Överläggning
Kulturdepartementet, se punkt 8

10. Rådsslutsatser om revisionsrättens rapport om integrering
av romer
Information
Kulturdepartementet, se punkt 8

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. Inkomna skrivelser
3. KansliPM
4. Utkast
5. KansliPM
6. Utkast
7. KansliPM
8-10. Underlag från Regeringskansliet
11. Se särskild föredragningslista