Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-01-17 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Anmälningar

2. EU-bevakning

3. Riksrevisionens rapport om nationella samordnare
som statligt styrmedel (KU13)
Justering
Skr. 2016/17:23 och motion
Föredragande: ACB

4. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)
Justering
Redog. 2016/17:JO1 och motion
Föredragande: JG

5. Kommissionens arbetsprogram för 2017 (KU3y)
KOM(2016) 710
Justering
Föredragande: KÖ

6. Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet (KU7)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:31
Föredragande: KÖ

7. Övriga frågor

Bilagor


1-2. KansliPM
3-5. Förslag
6. Tidigare utsänt material