Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:39 Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Tisdag 2017-04-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:39
Datum och tid: 2017-04-18 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Kommissionens förslag till förordning om anpassning till
artikel 290 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter på
området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det
föreskrivande förfarandet med kontroll
Subsidiaritetsprövning
KOM (2016) 798
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

5. Kommissionens förslag till förordning om anpassning till
artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal
rättsakter som föreskriver tillämpning av det förfarandet
med kontroll
Subsidiaritetsprövning
KOM (2016) 799
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (KU5y)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:115 och motioner
Föredragande: MH

7. Riksdagens arbetsformer (KU18)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: MH

8. Offentlighet, sekretess och integritet (KU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: JG

9. Minoritetsfrågor (KU16)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AB

10. Allmänna helgdagar (förnyad behandling) (KU29)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LW

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. KansliPM
4-5. Tidigare utsänt material
6-9. Utkast
10. Tidigare utsänt material
11. Se särskild föredragningslista